Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
 Opdrachtnemer: Parkour Disciplines
 Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer
 Lid/leden: Specifiek de opdrachtgevers die lessen volgen verzorgd door Parkour Disciplines.
 Trainingen: Onder training, wordt verstaan, het in opdracht geven van een workshop/les binnen de sport
parkour/freerunning
.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Parkour
  Disciplines en een opdrachtgever waarop Parkour Disciplines deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Parkour Disciplines,
  voor de uitvoering waarvan door Parkour Disciplines en derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Parkour Disciplines en
  zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
  de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
  volledig van toepassing. Parkour Disciplines en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde
  nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
  als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
  voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
  dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Parkour Disciplines niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
  de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Parkour Disciplines in enigerlei mate het recht zou
  verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Parkour Disciplines zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
  aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
  generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking
  heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Parkour Disciplines kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend
  en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
  opgenomen aanbod dan is Parkour Disciplines daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Parkour Disciplines anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Parkour Disciplines niet tot het verrichten van een gedeelte van de
  opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
  automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Parkour Disciplines is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
  ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
  nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Parkour Disciplines ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij
  het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging
  aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Parkour Disciplines kan worden gevergd dat hij de
  overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Parkour Disciplines op de Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Parkour Disciplines de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
  zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Parkour Disciplines tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
  vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Parkour Disciplines gerechtigd tot vergoeding
  van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-
  nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Parkour Disciplines gerechtigd de overeenkomst terstond en met
  directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
  schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
  werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met
  de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
  gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
  indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever,
  van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
  vermogen kan beschikken, staat het Parkour Disciplines vrij om de overeenkomst terstond en met directe
  ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
  betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Parkour Disciplines op de
  Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Parkour Disciplines, zal Parkour Disciplines in
  overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
  derden.
 2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
  voor Parkour Disciplines extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
  rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
  voldoen, tenzij Parkour Disciplines anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht

 1. Parkour Disciplines is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien
  hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Parkour
  Disciplines geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parkour Disciplines niet in staat is zijn verplichtingen
  na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Parkour Disciplines of van derden daaronder begrepen.
  Parkour Disciplines heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
  nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Parkour Disciplines zijn verbintenis had moeten
  nakomen.
 3. Parkour Disciplines kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
  partij.
 4. Voor zoveel Parkour Disciplines ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
  respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Parkour Disciplines gerechtigd om het
  reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Voor facturatie dient het door Parkour Disciplines verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te
  vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord
  met betaling via SEPA-incasso.
 2. Facturatie is altijd in 1 termijn tenzij anders afgesproken.
 3. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
  Parkour Disciplines aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
  Parkour Disciplines aangegeven. Parkour Disciplines gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de
  wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
  bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is
  besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen
  waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever
  geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Parkour Disciplines de vordering ter incasso uit
  handen geven aan een incassobureau van hun keuze.
 6. Parkour Disciplines heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
  plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
  mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Parkour Disciplines kan, zonder daardoor in verzuim te
  komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
  toerekening van de betaling aanwijst. Parkour Disciplines kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
  indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Parkour Disciplines
  verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
  evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
  De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
  gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Parkour Disciplines
  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
  gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
  zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde
  incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Trainingen/activiteiten

 1. Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 3 werkdagen vooraf
  telefonisch moeten worden gemeld aan Parkour Disciplines.
 2. Indien de annulering korter dan 3 werkdagen plaatsvindt worden de kosten in rekening gebracht.
 3. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen/activiteiten exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen
  en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om
  de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 4. Opdrachtgever erkent dat de training/activiteit zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15
  minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging
  van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige
  training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat de deelnemer aan de training in een goede lichamelijke conditie
  verkeert en dat hij/zij geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan het programma zou
  kunnen beperken en of beletten. Parkour Disciplines kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en
  of letsel wat ontstaan is door deelname aan een training/activiteit.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies en het informeren
  van Parkour Disciplines m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever
  inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Parkour Disciplines verklaart uiterst zorgvuldig met uw
  persoonlijke gegevens om te gaan.
 3. Deelname geschiedt voor eigen risico. Parkour Disciplines is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
  genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname aan trainingen en of activiteiten.
  Tevens is Parkour Disciplines niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij
  deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze
  uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor alle mogelijke (ernstige) schadesoorten waaronder schade
  ten gevolge van ernstig letsel en of overlijden.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Parkour Disciplines voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
  de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Parkour
  Disciplines toerekenbaar is.
 2. Indien Parkour Disciplines uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
  Opdrachtgever gehouden Parkour Disciplines zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
  te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Parkour
  Disciplines, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
  zijde van Parkour Disciplines en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
  Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Parkour Disciplines partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
  of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Parkour Disciplines is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
  nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Parkour Disciplines het recht het geschil
  voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
  geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12: Vindplaats en wijziging
voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien als u contact opneemt met info@parkourdisciplines.com
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
  stand komen van de rechtsbetrekking met Parkour Disciplines.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. Leden gaan het lidmaatschap van Parkour Disciplines aan voor een minimale termijn van één kwartaal.
  Binnen het lidmaatschap van Parkour Disciplines onderscheiden we twee vormen voor wat betreft de termijn
  die wordt aangegaan:
 2. Deeltermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt vanaf het moment van aanmelden tot en met het
  einde van het opvolgende kwartaal. Je betaalt slechts over de periode van lidmaatschap contributie.
 3. Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet mogelijk om de betaling voor
  deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.
 4. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen, dient dat uiterlijk 2 weken voor ingang van een nieuw
  kwartaal schriftelijk en of via email te gebeuren. Bij opzegging binnen 2 weken voor ingang van het kwartaal
  waarin men voor het laatst lid wenst te zijn, dient de contributie voor Parkour Disciplines voor het komende
  kwartaal nog betaald te worden.
 5. De betaling van de contributie van Parkour Disciplines gaat via SEPA incasso. Deze wordt telkens
  voorafgaande aan een nieuw kwartaal geïnd.
 6. Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld emailadres, dan moeten deze zo spoedig
  mogelijk worden doorgegeven aan Parkour Disciplines en of zelfstandig gewijzigd worden in het
  ledenportaal.
 7. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn
  om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels
  en aanwijzingen wordt op gepaste wijze gehandhaaft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek
  door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk
  zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.
 8. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag,
  vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of
  accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder
  restitutie van contributiegelden.